Noutăți

Raport alternativ de monitorizare a PLA 2021 a CR Dubăsari
05 Mai, 2022
Raport alternativ de monitorizare a PLA 2021 a CR Dubăsari

Conform mecanismului general de implementare a acțiunilor anticorupție la nivel local, obiectivul planului de acțiuni anticorupție al CR Dubăsari constă în dezvoltarea climatului de integritate, a responsabilității, transparenței și rezistenței la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților publice locale și aleșilor locali.

Planul local de acțiuni anticorupție al Consiliului raional Dubăsari conține 29 acțiuni.

 

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni realizate

Acțiuni realizate parțial

Acțiuni nerealizate

Prioritatea I                  12 acțiuni

0

5

7

Prioritatea II                  3 acțiuni

0

2

1

Prioritatea III                 7 acțiuni

0

3

4

Prioritatea IV                 3 acțiuni

0

2

1

Prioritatea 5                  4 acțiuni

2

1

1

CONSTATĂRI:

 • Planul local anticorupție al Consiliului raional Dubăsari, conform modelului elaborat de CNA a fost ajustat de subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Dubăsari. Responsabil de implementare este Aparatul Președintelui raionului Dubăsari.
 • Perioada de implementare a Planului local anticorupție 2019-2020, a fost aprobat de către Consiliul raional Dubăsari, iar pentru perioada anilor 2022-2023 Consiliul raional Dubăsari urmează să elaboreze / ajusteze un Plan local anticorupție. Termenul stabilit pentru elaborarea /ajustarea PLA pentru anii 2022-2023, este I trimestru al anului 2022. Din considerente invocate și în lipsa unui alt Plan local anticorupție, monitorizarea a fost realizată în baza Planului local anticorupție pentru perioada 2019-2020.
 • În procesul de monitorizare alternativă a realizării de către Consiliul raional Dubăsari a acțiunilor anticorupție incluse în Plan s-a constatat că din 29 de acțiuni anticorupție: 2 - acțiuni realizate; 13 - acțiuni parțial realizate; 14 - acțiuni nerealizate.
 • Acțiuni realizate parțial - sunt preponderent acțiunile care au un termen de realizare permanent, cu verificarea periodică a indicatorilor de progres, fie acțiunile pentru care au fost atinși doar o parte din indicatorii de progres.
 • Acțiunile nerealizate - sunt preponderent acțiunile pentru care fie nu există un mecanism clar de implementare la nivel local, fie indicatorii de progres stabiliți sunt dificili în realizare. Cele mai mari restanțe sunt înregistrate la capitolele consolidarea integrității instituționale și domeniul achizițiilor publice.
 • Accesul la informații de interes public prin intermediul paginii web (www.dubăsari.md) este unul dificil, la multe rubrici informația lipsește sau nu este actualizată. Informațiile de interes public pot fi regăsite la alte rubrici decât cele destinate fie prin algoritmul de căutare. Aceasta scade din eficiență utilizării resursei electronice de informare, a transparenței dar și a credibilității autorității publice. Concluzie similară se atestă și la accesarea informației de interes public prin mijloace tradiționale de informare: panourile informaționale în unele localități nu au informația actualizată, fie în general nu dispun de panouri informaționale amplasate lângă sediul APL. O parte din informații nu sunt accesibile publicului fie din cauza amplasării nereușite, a vizibilității reduse, fie a utilizării de către autoritatea emitentă a unui limbaj sofisticat de comunicare și informare a cetățenilor.
 • Transparența decizională a Consiliului raional Dubăsari este asigurată, însă lipsește diversitatea resurselor utilizate în diseminarea informațiilor privind organizarea consultărilor publice precum și varietatea metodelor utilizate pentru consultare publică. Modalitățile digitale de consultare publică precum: chestionare on-line, sondaje, forumuri, etc, sunt ignorate în utilizare.

 

RECOMANDĂRI:

Recomandări generale: 

 • Elaborarea Planului local de acțiuni anticorupție al Consiliului raional Dubăsari cu includerea unor acțiuni anticorupție relevante domeniului anticorupției și cu impact asupra consolidării integrității profesionale, stabilirea unor indicatori de progres realiști cu indicarea unor termeni de implementare tangibili, indicarea unor surse de verificare eficiente și funcționale.
 • Consultarea opiniei cetățenilor privind eficiența acțiunilor anticorupție implementate de Consiliul raional Dubăsari și impactul acestora prin utilizarea diverselor metode sociometrice.

Recomandări specifice:

 • Prioritatea I: Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție
 • Instituirea în cadrul Consiliului raional Dubăsari a funcției de Consilier de integritate, responsabil de promovarea politicilor anticorupție și consolidarea integrității profesionale a agenților publici, angajați atât în Consiliul raional cât și în subdiviziunile sale structurale. Delegarea Consilierului de integritate inclusiv a atribuțiilor de monitorizare a implementării plenar și în termenul stabilit a acțiunilor anticorupție incluse în plan și completarea Raportului de monitorizare a implementării acțiunilor din PLA.
 • Aplicarea cadrului normativ subsecvent în domeniul politicilor anticorupție și utilizarea registrelor de integritate conform modelelor elaborate de către CNA: Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile, Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, Registrul riscurilor, Registrul influențelor necorespunzătoare și Registrul conflictelor de interese.
 • Prioritatea II: Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență
 • Gestionarea patrimoniului public în strictă corespundere cu prevederile legale și evidența tuturor terenurilor proprietate publică și delimitarea acestora de terenurile din proprietate privată. Asigurarea accesului liber al populației la informațiile aferente procesului de gestionare a terenurilor proprietate publică, inclusiv a registrului de evidență a terenurilor, precum și a raportului privind modul lor de administrare. Publicarea informației privind patrimoniul public pe pagina web a Consiliului raional Dubăsari.
 • Publicarea informațiilor detaliate privind asistența externă de care beneficiază Consiliul raional Dubăsari, proiectele implementate la nivelul raionului din surse de finanțare externă, publicare informațiilor privind domeniile prioritare pentru investiții.
 • Prioritatea III: Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice
 • Transparența procesului bugetar prin publicarea achizițiilor publice realizare de către Consiliul raional Dubăsari pe parcursul anului în gestiune, a rapoartelor anuale și semestriale privind executarea contractelor de achiziții publice ale APL, a dărilor de seamă pe contractele de mică valoare, a contractelor atribuite, a modificării contractelor de achiziții, a informațiilor privind componența grupului de lucru în domeniul achizițiilor, a operatorilor economici participanți la achiziții, etc.
 • Aplicarea regulilor de evitare și gestionare a conflictelor de interese. Responsabilizarea tuturor membrilor grupului de lucru prin semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate. Abținerea de la încurajarea concurenței neloiale și a operatorilor economici neonești.
 • Prioritatea IV: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane
 • Implementarea bunelor practicilor de gestionare a cadrelor în baza principiilor bunei guvernări, a meritocrației, profesionalismului, eficienței și integrității profesionale.
 • Instituirea unui mecanism de monitorizare a aplicării în practică a cunoștințelor acumulate în urma cursurilor de instruire în domeniile în care activează.
 • Prioritatea V: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității Autorității Publice Locale
 • Diseminarea informațiilor de interes public prin intermediul resurselor disponibile și accesibile populației, utilizarea resurselor digitale de comunicare și consultare a populației.
 • Modernizarea paginii web a Consiliului raional Dubăsari. Actualizarea și sistematizarea informațiilor publicate în rubricile dedicate. Introducerea unui filtru pentru selectarea informației solicitate. Utilizarea instrumentelor tehnice speciale (vizuale), pentru asigurarea accesului la informații a persoanelor cu deficiențe senzoriale.