Noutăți

Raport alternativ de monitorizare a PLA 2021 a CR Criuleni
05 Mai, 2022
Raport alternativ de monitorizare a PLA 2021 a CR Criuleni

Conform mecanismului general de implementare a acțiunilor anticorupție la nivel local, obiectivul planului de acțiuni anticorupție al CR Criuleni constă în dezvoltarea climatului de integritate, a responsabilității, transparenței și rezistenței la riscurile de corupție ale agenților publici din cadrul autorităților publice locale și aleșilor locali.

Planul local de acțiuni anticorupție al Consiliului raional Criuleni conține 33 acțiuni.

Tabelar acestea se prezintă astfel:

Total acțiuni per prioritate

Acțiuni realizate

Acțiuni realizate parțial

Acțiuni nerealizate

Prioritatea I               12 acțiuni

1

5

6

Prioritatea II              4 acțiuni

1

2

1

Prioritatea III             8 acțiuni

2

3

3

Prioritatea IV            4 acțiuni

0

3

1

Prioritatea 5              5 acțiuni

1

3

1

 

CONSTATĂRI:

 • Planul local anticorupție al Consiliului raional Criuleni, conform modelului elaborat de CNA a fost ajustat de subdiviziunile structurale ale Consiliului raional Criuleni. Responsabil de implementare este Aparatul Președintelui raionului Criuleni.
 • Perioada de implementare a Planului local anticorupție este anul 2019-2020, iar pentru perioada anilor 2022-2023 Consiliul raional Criuleni urmează să elaboreze / ajusteze un Plan local anticorupție. Termenul stabilit pentru elaborarea /ajustarea PLA pentru anii 2022-2023, este I trimestru al anului 2022. 
 • În procesul de monitorizare alternativă a realizării de către Consiliul raional Criuleni a acțiunilor anticorupție incluse în Plan s-a constatat că din 33 de acțiuni anticorupție: 5 - acțiuni realizate; 16 - acțiuni parțial realizate; 12 - acțiuni nerealizate.
 • Acțiuni realizate parțial - sunt preponderent acțiunile care au un termen de realizare permanent, cu verificarea periodică a indicatorilor de progres, fie sunt acțiunile pentru care au fost atinși doar o parte din indicatorii de progres, fie nu au fost identificate suficiente date pentru atingerea tuturor indicatorilor.
 • Acțiunile nerealizate - sunt preponderent acțiunile pentru care fie nu există un mecanism clar de implementare la nivel local, fie indicatorii de progres stabiliți sunt dificili în realizare. Cele mai mari restanțe sunt înregistrate la capitolele consolidarea integrității instituționale și domeniul achizițiilor publice.
 • Accesul la informații de interes public prin intermediul resurselor electronice (www.criuleni.md) este unul viciat în lipsa unul algoritm de publicare a informației. Informațiile de interes public pot fi regăsite în alte rubrici decât cele destinate, ceea ce scade eficiența căutării informației, a transparenței dar și a credibilității autorității publice. Concluzie similară se atestă și la accesarea informației de interes public prin mijloace tradiționale de informare: panourile informaționale în mare parte sunt într-o stare precară, informațiile fi nu sunt afișate, fie nu sunt accesibile spre a fi consultate: scris mărunt, limbaj necomprehensiv.
 • Transparența decizională a Consiliului raional Criuleni deși este asigurată, lipsește diversitatea surselor de diseminare a informațiilor privind organizarea consultărilor publice și se ignoră utilizarea metodelor digitale de comunicare și consultare publică, precum: e-chestionar, e-sondaj, e-comunicare, e-participare.
 • Fluctuația de cadre și lipsa unor cadre înalt calificate în domeniul anticorupție contribuie la diminuarea eforturilor de consolidare a integrității instituționale și la implementarea  acțiunilor anticorupție la nivelul Consiliului raional Criuleni și are repercursiuni asupra toleranței manifestărilor de corupție în rândul populației.

RECOMANDĂRI:

 

Recomandări generale:

 • Elaborarea Planului local de acțiuni anticorupție al Consiliului raional Criuleni cu includerea unor acțiuni anticorupție relevante domeniului anticorupției și cu impact asupra consolidării integrității profesionale, stabilirea unor indicatori de progres realiști cu indicarea unor termeni de implementare tangibili, indicarea unor surse de verificare eficiente și funcționale.
 • Consultarea opiniei cetățenilor privind eficiența acțiunilor anticorupție implementate de Consiliul raional Criuleni și impactul acestora prin utilizarea diverselor metode sociometrice.

Recomandări specifice:

 • Prioritatea I: Consolidarea integrității instituționale a APL prin prisma aplicării corespunzătoare a legislației anticorupție
 • Instituirea în cadrul Consiliului raional Criuleni a funcției de Consilier de integritate, responsabil de promovarea politicilor anticorupție și consolidarea integrității profesionale a agenților publici, angajați atât în Consiliul raional cât și în subdiviziunile sale structurale. Delegarea Consilierului de integritate inclusiv a atribuțiilor de monitorizare a implementării plenar și în termenul stabilit a acțiunilor anticorupție incluse în plan și completarea Raportului de monitorizare a implementării acțiunilor din PLA.
 • Elaborarea și aplicarea cadrului normativ subsecvent în domeniul politicilor anticorupție și utilizarea registrelor de integritate conform modelelor elaborate de către Centrul Național Anticorupție: Registrul cadourilor admisibile și Registrul cadourilor inadmisibile, Registrul dezvăluirilor practicilor ilegale și al avertizărilor de integritate, Registrul riscurilor, Registrul influențelor necorespunzătoare și Registrul conflictelor de interese.
 • Prioritatea II: Gestionarea patrimoniului public local în condiții de legalitate, transparență și eficiență
 • Concentrarea eforturilor responsabililor de gestionarea patrimoniului public în vederea evidenței stricte tuturor terenurilor proprietate publică și delimitarea acestora de terenurile din proprietate privată. Asigurarea accesului liber al populației la informațiile aferente procesului de gestionare a terenurilor proprietate publică, inclusiv a registrului de evidență a terenurilor, precum și a raportului privind modul lor de administrare.
 • Publicarea informațiilor actualizate și detaliate privind asistența externă de care beneficiază Consiliul raional Criuleni, raportul de gestionare a asistenței externe precum și publicare informațiilor referitoare la intențiile și domeniile prioritare de investiții ale partenerilor de dezvoltare.
 • Prioritatea III: Asigurarea transparenței și prevenirea corupției în procesul de planificare, desfășurare și monitorizare a achizițiilor publice
 • Asigurarea de către agenții publici responsabili din cadrul Consiliului raional Criuleni a transparenței în procesul bugetar prin publicarea rapoartelor anuale și semestriale privind executarea contractelor de achiziții publice ale APL, a contractelor atribuite, a modificării contractelor de achiziții, a informațiilor privind componența grupului de lucru în domeniul achizițiilor, a operatorilor economici participanți la achiziții
 • Desfășurarea procedurilor de achiziții publice în strictă conformitate cu procedurile legale în vigoare. Aplicarea regulilor de evitare și gestionare a conflictelor de interese. Responsabilizarea tuturor membrilor grupului de lucru prin semnarea declarației de confidențialitate și imparțialitate. Abținerea de la încurajarea concurenței neloiale și a operatorilor economici neonești.
 • Prioritatea IV: Sporirea calității serviciilor publice printr-un management eficient al resurselor umane
 • Implementarea bunelor practici de gestionare a cadrelor în baza principiilor bunei guvernări, a meritocrației, profesionalismului, eficienței și integrității profesionale.
 • Instituirea unui mecanism de monitorizare a aplicării în practică a cunoștințelor acumulate în urma cursurilor de instruire în domeniile în care activează.
 • Prioritatea V: Îmbunătățirea comunicării cu cetățenii și transparenței activității Autorității Publice Locale
 • Publicarea și diseminarea informațiilor de interes public prin intermediul resurselor disponibile și accesibile populației. Diseminarea informațiilor privind organizarea consultărilor publice și a procedurilor e recepționare a propunerilor.
 • Consolidarea parteneriatelor între reprezentanții Consiliului raional Criuleni și a celor din subdiviziuni cu Organizațiile Societății Civile în domeniile prioritare de dezvoltare și includerea reprezentanților OSC din localități în grupurile de lucru pe domenii.
 • Modernizarea paginii web a Consiliului raional Criuleni și sistematizarea informațiilor publicate în rubricile dedicate. Introducerea unui filtru pentru selectarea informației solicitate.

Galerie Imagini