Noutăți

Raport de monitorizare a serviciilor sociale prestate de către DASPF Criuleni și DASPF Dubăsari
01 Septembrie, 2023
Raport de monitorizare a serviciilor sociale prestate de către DASPF Criuleni și DASPF Dubăsari

AO Echitate lansează un nou raport de monitorizare a politicilor anticorupție/de integritate la nivel local. În vizor: activitatea Direcțiilor de Asistență Socială și Protecție a Familiei din raioanele Criuleni și Dubăsari.

Centrul de Justiție Socială ”Echitate” (AO”Echitate”) a realizat în perioada februarie-august 2023 proiectul "Consolidăm integritatea - sporim calitatea serviciilor sociale" în scopul îmbunătățirii calității serviciilor sociale prestate beneficiarilor prin consolidarea integrității profesionale în Direcțiile de Asistență Socială și Protecție a Familiei (DASPF) din raioanele Criuleni și Dubăsari. În cadrul proiectului au fost desfășurate o serie de activități, inclusiv monitorizarea politicilor anticorupție, instruirea agenților publici din DASPF la subiecte privind integritatea, realizarea discuțiilor în grup cu asistenții personali și sociali, sondarea opiniei beneficiarilor serviciilor sociale.
Raportul de monitorizare include trei capitole focusate pe: rezultatele aplicării politicilor anticorupție în DASPF Criuleni și Dubăsari, totalurile discuțiilor în grup cu asistenții personali și asistenții sociali referitoare la vulnerabilitățile/impedimentele în prestarea serviciilor sociale, rezultatele sondajului populaţiei privind calitatea serviciilor sociale, profesionalismul și integitatea angajaţilor din domeniul social. Subiecţi ai monitorizării sunt DASPF din raioanele Criuleni și Dubăsari, perioada de referinţă: anii 2020-2022.
Principalele constatări în profilul capitolelor raportului de monitorizare sunt următoarele:
Aplicarea politicilor anticorupție în DASPF Criuleni și Dubăsari1
Rezultatele monitorizării arată că deși DASPF au întreprins unele măsuri în aplicarea politicilor anticorupție, acestea lasă de dorit. Accesul la informații pentru beneficiarii de servicii sociale ale DASPF este deficitar, deoarece acestea nu dispun de pagini web proprii, iar informațiile oferite pe site-urile consiliilor raionale sunt generale și greu accesibile. Publicarea informațiilor pe rețele de socializare nu asigură o accesibilitate pe termen lung, iar informarea prin panouri informative este insuficientă, inclusiv din cauza dimensiunilor mici ale textului și a informațiilor neactualizate.
Există deficiențe în aplicarea politicii de declarare a averilor și intereselor personale, inclusiv întârzieri în depunerea declarațiilor, omisiuni în completarea informațiilor privind bunurile imobile și mobile, a fost identificată o posibilă incompatibilitate în funcții. Politica de gestionare a conflictelor de interese nu este suficient de cunoscută și aplicată, există un potențial conflict de interese în activitatea unui conducător de direcție, deoarece conduce un ONG din domeniul social.
Deși în DASPF a fost aprobat Codul deontologic al asistentului social, codul nu conține prevederi referitoare la integritate, în special, comportamentul în cazul cadourilor/favorurilor, conflictelor de interese. Unele prevederi sunt confuze, spre exemplu, sancțiunile pentru încălcarea Codului și modul în care acestea vor fi aplicate de comunitatea asistenților sociali.
DASPF n-au întocmit registrele obligatorii referitoare la aplicarea politicilor anticorupție/integritate, în special, registrul riscurilor de corupție, registrul declarațiilor de conflicte de interese, registrul dezvăluirilor practicilor ilegale.
Discuțiile în grup cu asistenții personali și sociali privind vulnerabilitățile în furnizarea serviciilor sociale
Discuțiile în grup relevă existența unor probleme serioase care îngreunează activitatea asistenților personali și sociali, printre ele: pensiile și indemnizațiile de stat insuficiente pentru satisfacerea necesităților persoanelor cu dizabilități; gestionarea netransparentă a ajutoarelor destinate acestor persoane; practicile de percepere a plăților neoficiale pentru pregătirea dosarului de dizabilitate; deficitul de personal și/sau fluctuația înaltă a personalului din DASPF.
Procedura de angajare a asistenților personali este netransparentă, lipsind un registru online, iar contractele demuncă au neconcordanțe privind salarizarea și regimul de muncă (deși aceștia activează peste program, ei sunt remunerați în limita orelor de muncă indicate în contract (8 ore).
Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi restricționează dreptul persoanelor cu dizabilități severe imobilizate la pat de a beneficia de scutire pentru importul unui mijloc de transport personal. Calitatea serviciilor sociale prestate lasă de dorit, majoritatea interlocutorilor apreciind-o ca medie. În localități există multe persoane care se încadrează în criteriile cu statut social, dar care nu sunt luate la evidență și nu beneficiază de servicii sociale.
Mecanismul de repartizare/utilizare a fondurilor pentru asigurarea finanțării continue a serviciului asistență personală nu este transparent. Nu există un curriculum de dezvoltare profesională pentru angajații sistemului social.
Sondajul populației privind calitatea serviciilor sociale, profesionalismul și integritatea angajaților din domeniul social
Rezultatele sondajului arată nevoi variate de servicii sociale ale populației, care trebuie urmărite și luate în considerație de DASPF în vederea unei mai bune planificări şi îmbunătățiri a calității serviciilor. Circa 2/3 din respondenți susțin că au reușit să soluționeze doar parțial problemele cu care s-au adresat la DASPF sau nu le-au rezolvat deloc. Sursele de informare a populației despre activitatea DASPF nu sunt suficiente pentru o bună cunoaștere a activității DASPF și a serviciilor prestate de către acestea.
În jur de jumătate din respondenți consideră calitatea serviciilor sociale drept medie și joasă, în opinia lor existând rezerve pentru a redresa situația. Deși marea pare a respondenților apreciază comportamentul angajaților DASPF drept politicos şi foarte politicos, totuși există persoane care consideră că atitudinea reprezentanţilor instituţiei lasă de dorit. Peste jumătate din cei intevievați nu cunosc că în DASPF există unui cod de etică și conduită al angajaților și nu știu că aceștia trebuie să se conducă de asemenea cod.
Deși 2/3 din respondenţi au apreciat nivelul de profesionalism al angajaților DASPF drept înalt, cca 1/3 îl consideră mediu, existând rezerve de îmbunătăţire a acestuia. O mare parte din respondenți consideră că în prestarea serviciilor sociale nu se recurge, de regulă, la plăți neofiale sau acestea se fac destul de rar ori câteodată. Totuși, sunt persoane care susțin că la astfel de plăți se recurge adesea, aceștia sugerând existența unor abuzuri și practici incorecte în furnizarea serviciilor sociale.
O parte importantă din respondenți au specificat problemele în prestarea serviciilor sociale și au venit cu propuneri de îmbunătățire a situației, ceea ce arată deschiderea și interesul de a comunica/colabora cu reprezentanții DASPF.
Recomandări de bază:
Domeniul integrității și anticorupției:
- Familiarizarea conducătorilor DASPF cu prevederile legislației referitoare la integritate și anticorupție, în special cu obligațiile lor directe, asigurarea implementării politicilor anticorupție în cadrul DASPF.
- Antrenarea angajaților DASPF în instruiri privind integritatea, cu accent pe subiecte precum accesul la informație, declararea averilor și intereselor personale, tratarea conflictelor de interese și protecția datelor cu caracter personal.
- Completarea/revizuirea codurilor de etică și deontologie din cadrul DASPF, pentru a include prevederi legate de comportamentul în cazul cadourilor/favorurilor, tratarea conflictelor de interese și prevenirea favoritismului.
- Informarea angajaților despre procedurile de raportare a neregulilor și aducerea procedurilor la cunoștința populației.
- Promovarea accesului la informații de interes public pentru beneficiarii de servicii sociale și alte părți interesate, prin crearea și dezvoltarea paginilor web ale DASPF și promovarea acestora în rândul populației.
- Sporirea transparenței în activitatea DASPF, informarea populației despre spectrul serviciilor sociale și modul de accesare a acestora prin diverse mijloace de comunicare.
Domeniul legislației pentru persoane cu dizabilități și informarea acestora:
- Modificarea/completarea Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități pentru a include sintagma "îngrijitor pentru persoane cu dizabilități severe, imobilizate la pat".
- Introducerea în proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2024 a prevederilor referitoare la alocarea mijloacelor financiare suficiente pentru salarizarea asistenților personali.
- Revizuirea contractului individual de muncă a asistenților personali și sociali pentru a permite remunerarea lor pentru munca peste program.
- Dezvoltarea unui Sistem Informatizat Automatizat pentru evidența procesului de angajare a asistenților personali.
- Informarea continuă a populației despre activitatea DASPF, inclusiv serviciile sociale și modul de accesare a acestora.
Capacitarea și instruirea angajaților DASPF:
- Elaborarea și aprobarea unui curriculum de dezvoltare profesională pentru angajații sistemului social.
- Antrenarea angajaților în instruire și formare continuă pentru a spori profesionalismul lor.
- Revizuirea sistemului de selectare și recrutare a personalului pentru a asigura un proces corect și transparent.
- Îmbunătățirea procesului de evaluare și eligibilitate a familiilor pentru ajutor social pentru a direcționa resursele către cei cu adevărat în nevoie.
- Crearea unui sistem transparent și echitabil de calcul al ajutorului financiar acordat fiecărei persoane.
- Asigurarea resurselor financiare suficiente pentru a sprijini furnizarea de servicii sociale de calitate și creșterea salariilor angajaților DASPF pentru a atrage și menține personalul calificat.
- Dezvoltarea colaborării între DASPF și ONG-uri pentru a aduce expertiză suplimentară și soluții inovatoare în furnizarea serviciilor sociale.


Acest comunicat a fost elaborat în proiectul „Consolidăm integritatea - sporim calitatea serviciilor sociale”, parte a unui proiect realizat de Transparency International – Moldova cu susținerea financiară a Secției Justiție Penală și Aplicare a Legii a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Opiniile exprimate aparțin autorilor și pot să nu corespundă opiniei donatorului și a Transparency International – Moldova.


În procesul de monitorizare a fost analizată aplicarea politicilor: declararea averii și intereselor personale, regimul juridic al cadourilor, tratarea conflictelor de interese, respectarea normelor de etică și deontologie profesională, asigurarea accesului la informații de interes public pentru beneficiarii de servicii sociale, influențele necorespunzătoare, avertizările de integritate.

Galerie Imagini